top of page
Online Class

Vietkid trình độ 1 (VK01)

Đối tượng học

 • Các bé trong độ tuổi từ 5-10 chưa biết nói tiếng Việt hoặc có biết một chút nhưng lượng từ vựng chưa được phong phú và phát âm còn ngọng.

Target learners

 • Kids aged 5-10 do not speak Vietnamese as their first language.

 • Kids who are able to speak some Vietnamese but pronounce words incorrectly and could not write any Vietnamese words

Mục tiêu: 

Kết thúc khóa học, các bé có thể:

 • Phát triển vốn từ vựng tiếng Việt (khoảng hơn 200 từ) thuộc các chủ đề quen thuộc như màu sắc, con vật, gia đình v..v…

 • Giao tiếp thuần thục các cấu trúc giao tiếp đơn giản liên quan đến các chủ đề thân thuộc như chào hỏi, miêu tả sự vật, sở thích cá nhân v..v…

 • Phát âm chuẩn các từ được giới thiệu

 • Biết viết các từ được giới thiệu

 

Objectives

At the end of the course, students are able to:

 • Develop Vietnamese vocabulary (around 200 words) related to familiar topics such as colours, animals, family, etc…

 • Communicate fluently functional structures related to familiar situations such as greeting, describing objects and people, talking about personal hobbies, etc…

 • Pronounce introduced words correctly

 • Write introduced words properly

Bảng giá - Pricing plans
Online ( 40 phút/ 40 minutes)
KID_Online_TV.png
KID_Online_TA.png
Offline ( 60 phút/ 60 minutes)
KID_Offline_TV.png
KID_Offline_TA.png
bottom of page