top of page
Online Class

Vietkid trình độ 2 (VK02)

Đối tượng học

 • Các bé trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi

 • Đã biết bảng chữ cái La-tin

 • Đã có thể giao tiếp bằng Tiếng Việt trong một số tình huống đơn giản trong gia đình (ví dụ: chào hỏi, giới thiệu bản thân và gia đình v..v...) nhưng chưa được trôi chảy

 • Đã biết số đếm tiếng Việt (1-20), màu sắc, một số con vật và đồ vật 

 • Có vốn từ vựng và khả năng nghe hiểu - phản xạ Tiếng Việt còn hạn chế

Target learners

 • Kids aged from 6 to 12 years old

 • Know Latin alphabet

 • Be able to communicate in Vietnamese in familiar daily situations (e.g.: greetings, self-introduction, introducing family members etc.) but not fluently yet

 • Be able to count in Vietnamese (1-20), know colors, some basic verbs, animals and objects

 • Have a limited vocabulary range, and poor listening and speaking skills

Mục tiêu: 

Kết thúc khóa học, các bé có thể:

 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc các chủ đề giao tiếp hằng ngày

 • Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp được học để giao tiếp hằng ngày

 • Biết đọc và phát âm chính xác các từ tiếng Việt được học

 • Tăng cường khả năng nghe và phản xạ khi giao tiếp tiếng Việt

 • Có thể đọc và hiểu các đoạn văn bản ngắn tiếng Việt (khoảng 80 từ)

 

Objectives

At the end of the course, students are able to:

 • Expand vocabulary range related to familiar topics for communicative purposes

 • Be able to use introduced structures in speaking and writing

 • Be able to pronounce and read introduced vocabulary correctly

 • Be able to listen and speak Vietnamese more fluently 

 • Be able to read and comprehend short paragraphs in Vietnamese (around 80 words)

Bảng giá - Pricing plans
Online ( 40 phút/ 40 minutes)
KID_Online_TV.png
KID_Online_TA.png
Offline ( 60 phút/ 60 minutes)
KID_Offline_TV.png
KID_Offline_TA.png
bottom of page