top of page
Online Class

Vietkid trình độ 3 (VK03)

Đối tượng học

 • Các bé trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi

 • Đã biết bảng chữ cái La-tin, bảng chữ cái tiếng Việt và dấu tiếng Việt

 • Đã có thể giao tiếp bằng Tiếng Việt trong một số tình huống hằng ngày(ví dụ: hoạt động hằng ngày, miêu tả cảm xúc cá nhân, vị trí của đồ vật v.v...) nhưng chưa được trôi chảy

 • Đã biết số đếm tiếng Việt (1-100) và từ vựng trên cơ bản thuộc các chủ đề giao tiếp hằng ngày (ví dụ: đồ dùng học tập, các phòng trong nhà, sức khỏe v..v…)

 • Có vốn từ vựng nâng cao chưa được phong phú

 • Có khả năng nghe hiểu Tiếng Việt khá nhưng phản xạ còn hạn chế

 

Target learners

 • Kids aged from 6 to 12 years old

 • Knows Latin alphabet, Vietnamese alphabet and Vietnamese tones

 • Be able to communicate in Vietnamese in familiar daily situations (e.g.: daily activities, rooms in the house, health and illnesses etc.) but not fluently yet

 • Be able to count in Vietnamese (1-100) and know some vocabulary related to familiar topics (e.g.: school suppliers, rooms in the house, health and illnesses etc.)

 • Have a limited vocabulary range, and poor listening and speaking skills

Mục tiêu: 

Kết thúc khóa học, các bé có thể:

 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc các chủ đề giao tiếp hằng ngày

 • Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp được học để giao tiếp hằng ngày

 • Biết phát âm và đọc chính xác các từ tiếng Việt được học

 • Tăng cường khả năng nghe và phản xạ khi giao tiếp tiếng Việt

 • Có thể đọc và hiểu các đoạn văn bản bằng tiếng Việt (khoảng 80 từ)

 

Objectives

At the end of the course, students are able to:

 • Expand vocabulary range related to familiar topics for communicative purposes

 • Be able to use introduced structures in speaking and writing

 • Be able to pronounce and read introduced vocabulary correctly

 • Be able to listen and speak Vietnamese more fluently

 • Be able to read and comprehend short paragraphs in Vietnamese (around 80 words)

Bảng giá - Pricing plans
Online ( 40 phút/ 40 minutes)
KID_Online_TV.png
KID_Online_TA.png
Offline ( 60 phút/ 60 minutes)
KID_Offline_TV.png
KID_Offline_TA.png
bottom of page