top of page
Online Class

Đọc thông-Viết thạo 3 (VKRAW3)

Đối tượng học

 • Các bé trong độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi

 • Biết đánh vần và phát âm đúng hầu hết các từ tiếng Việt

 • Có khả năng đọc hiểu 1 đoạn văn bản ngắn tiếng Việt

 • Viết được một câu đúng cấu trúc ngữ pháp 

 

Target learners

 • Kids aged from 10 to 15 years old

 • Know how to spell and pronounce most the Vietnamese words

 • Be able to read short paragraphs in Vietnamese

 • Be able to write a grammatically correct sentence.

Mục tiêu: 

Kết thúc khóa học, các bé có thể:

 • Hiểu được cấu trúc một câu văn và đoạn văn

 • Hiểu và áp dụng được các bước xây dựng một đoạn văn

 • Mở rộng từ vựng và cấu trúc nâng cao

 • Viết được 1 đoạn văn hoàn chỉnh khoảng 100 từ

 • Đọc hiểu 1 truyện tiếng Việt khoảng 400- 500 từ

Objectives

At the end of the course, students are able to:

 • Understand the structure of a sentence and a paragraph

 • Be able to understand and apply the process of making a paragraph

 • Expand advanced vocabulary and structure

 • Be able to write a paragraph

 • Be able to read a story of around 400-500 words 

Bảng giá - Pricing plans
Online ( 40 phút/ 40 minutes)
KID_Online_TV.png
KID_Online_TA.png
Offline ( 60 phút/ 60 minutes)
KID_Offline_TV.png
KID_Offline_TA.png
bottom of page